Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse

 • a. Disse betingelser gjelder for Larko Magnet International A/S – CVR 12 29 55 37 herettet kalt Larko. Nedenstående forhold gjelder i det omfang, det ikke har blitt laget annen skriftlig avtale.
 • b. Betingelsene gjelder for salg og/eller levering av enhver ytelse/produkt fra Larko til næringsdrivende, organisasjoner og myndigheter (heretter benevnt Kunden).

 

2. Opplysninger/avtaleinngåelse

 • a. Enhver produktinformasjon samt enhver opplysning om tekniske data og funksjonalitet er kun veiledende. Kunden har det fulle ansvaret for utvelgelse av varen/ytelsen herunder, at varen/ytelsen kan fungere i Kundens påtenkte driftsmiljø.
 • b. Ethvert tilbud på av varer/ytelser, prisopplysninger mv. på Larkos hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene å oppfatte som en oppfordring til å gjøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Larko. 
 • c. Endelig avtale mellom kunden og Larko anses først for inngått, når Larko etter å ha mottatt Kundens fult gjennomførte ordre, har sendt en skriftlig ordrebekreftelse pr. e-post til Kunden. 
 • d. Ved avgivelse av en varebestilling via Larkos hjemmeside, vil systemet automatisk generere en bekreftelse, som sendes via e-post. Dette automatiske svar (via e-post) er IKKE en bindende ordrebekreftelse, hvorved en avtale har blitt inngått. Det er kun snakk om en elektronisk kvittering for mottakelse av ordren og Larko har derfor mulighet til å avbryte bestillingen som følge av trykkfeil, tekniske problemer, leveringssvikt og lignede situasjoner.
 • e. For produkter, der det er inngått hemmelighetsavtale, beholder Larko materialet i forsvarlig stand inntil avtalen endres mellom partene. Tilbuddets gyldighed vil fremgå av tilbudsmaterialet.

 

3. Priser

 • a. Prisen er avgitt som ab lager og med betalingsbetingelser som fremgår av ordrebekreftelse og/eller faktura. 
 • b. Alle priser er ekskl. MVA, avgifter, fortolling mv.

 • NOK 345,00 (0-2 kg.)
 • NOK 445,00 (2-5 kg.)
 • NOK 595,00 (5-8 kg.)
 • NOK 630,00 (8-20 kg.)
 • NOK 735,00 (20-30 kg.)
 • NOK 1470,00 (30-50 kg.)
 • NOK 2385,00 (50-100 kg.)

 • c. Prisene er angitt i NOK
 • d. Betalingsforholdene er angitt skriftlig i tilbuddet.
 • e. Betaling forfaller som anført på ordrebekreftelse/faktura. Fakturering vil bli foretatt løpende i takt med leveransens gjennomførelse.
 • f. Ved mottak av ordre avsendes varen når pengene er overført til vår konto, med mindre annet er avtalt.
 • g. Vi forbeholder oss rett til å stille krav om sikkerhet for kjøpesummen, før leveransen påbegynnes.
 • h. Alle ordrer betraktes som avgitt til de på leveringsdagen gjeldende priser per stk., basert på materiale, arbeidslønn, valutakurser, toll og frakt. Ved endring av disse forbeholdes rett til prisregulering uten forutgående varsel.
 • i. Virksomheter og offentlige institusjoner tilbys følgende betalingsmuligheter: ”Kortbetaling”, ”Bankoverføring/på forhånd kontant”, EAN (kun offentlige institusjoner) samt ”faktura mot kredittgodkjenning” og slik 10 dagers betalingsfrist. Kredittvurderingen kan ta opptil 3 dager og kredittvurderingen foretas individuelt av Larko. Godkjennes virksomheten ikke, vil betalingsbetingelsen ”På forhånd kontant” være gjeldende. Ved nye kunder gjelder alltid ”På forhånd kontant” ved første ordre.
 • j. Larko forbeholder seg rett til uten varsel å endre prislister, katalogmateriale og tekniske spesifikasjoner, og Larko er ikke bunnet av informasjoner i utlevert materiale.
 • k. Det tas generelt forbehold for prisfeil, utsolgte varer og prisendringer. 
 • l. Det tillegges et administrasjonsgebyr på NOK 55,00 på alle ordrer, som ikke overstiger NOK 600,00.

 

4. Forsinket betaling

 • a. Ved forsinket betaling påløper det morarente svarende til 2 % pr. måned regnet fra fakturadato.
 
5. Levering / leveringstid / fraktkostnader
 
 • a. Håndteringskostnadene opplyses Kunden før godkjenning av ordren. Håndteringskostnadene varierer etter forsendelsens totale vekt, mottakerlandet samt om varene skal sendes på en pall eller i flere kolli. Konkrete priser angis på ordren før avgivelse av kjøp.
 • b. Larko forbeholder oss retten til endringer i fraktratene. For større mengder, kan det bli endringer i fraktkostnader for paller. Larko vil alltid ta kontakt med kunden i disse tilfellene.
 • c. Fragtratene gjelder i postnumrene 00-58. Ved levering til andre postnummer vennligst kontakt Larko.
 • d. Alle forsendelser sendes med fraktmann, Post Danmark eller annet lignende firma.
 • e. Hjemmesiden inneholder produkter som enten finnes på lager i Danmark eller på fjernlagrene i utlandet. Ved lagervarer i Danmark fremsendes varen samme dag før kl. 14.00. Vanlig leveringstid er mellom 2-5 dager men kan avvike alt avhengig av mottakerlandet. Ellers beregnes 7-21 dagers leveringstid, avhengig av produktet og mengden. I tilfelle av spesialproduserte produkter vil leveringstiden bli opplyst av Larko ved avtalens inngåelse.
 • f. Leveringstiden er avhengig av ordrens størrelse, beskaffenhet og hva som i øvrigt er avtalt mellom Kunden og Larko.
 • g.Kan levering som følge av Kundens forhold ikke gjennomføres, henstår varen for Kundens regning og risiko. Larko er i denne anledning berettiget til å oppkreve lagerleie, kostnader mv.
 • h. Dersom ordren ikke er fult levert sikrer Larko den nødvendige etterlevering så fort som mulig. Larko opplyser Kunden om, når dette vil skje.
 • i. Kunden skal ved varens ankomst kontrollere, at alle produkter og antall stemmer med følgeseddel. Ved bemerkninger til leveransen må dette opplyses skriftlig til Larko innen senest 7 dager.
 • j. Varens risiko overgår til kjøper med en gang varen leveres til fraktmannen
 • k. Leveringsbetingelser (postnumre 00-58):
0 - 3 kg.: 360,00 NOK
3 - 5 kg.: 450,00 NOK
5 - 30 kg.: 610,00 NOK
30-50 kg.: 1270,00 NOK
50 – 100 kg: 1520,00 NOK
100 – 500 kg.: 4180,00 NOK
500 – 1000 kg.: 5890,00 NOK
1000 – 1500 kg.: 6460,00 NOK
1500 – 2000 kg.: 7025,00 NOK

Ved levering til andre postnummer vennligst kontakt Larko.

 

6. Avbestilling

 • a. En avbestilling er ikke gyldig før du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Larko.
 • b. Kunden kan avbestille din ordre uten ekstra kostnad inntil Larko har effektuert Kundens ordre, dvs. til følgeseddel eller faktura er sendt. Etter dette tidspunkt er Kunden forpliktet til å ta imot leveransen.
 • c. Avbestilling av skreddersydde produkter eller ikke-lagerførte produkter er ikke mulig etter Larko har igangsatt produksjon av varen.

 

7. Forsinkelse

 • a. Det leveringstidspunktet, som opplyses av Larko er veiledende og derfor uforpliktende for Larko. Kommer Larko til den oppfattelsen, at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sannsynlig, vil Kunden motta mundtlig/skriftlig beskjed om dette, samt så vidt mulig tidspunktet for, når levering påregnes å kunne finne sted
 • b. Larko er ikke erstatningsansvarlig for Kundens driftstap, fortjenestetap eller annet indirekte tap som følge av eventuelt forsinket levering.
 • c. Kunden forplikter seg til å motta leveransen, dersom denne stilles til Kundens disposisjon senest 2 måneder etter det avtalte leveringstidspunktet. Kunden kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende i tilfelle av forsinket levering innenfor 2 måneders fristen. I tilfelle av forsinkelse ut over 2 måneder er kunden berettiget til å heve kjøpet, medmindre Larko er forhindret i å levere rettidig som følge av forhold nevnt i punkt 14a.

 

8. Reklamasjon

 • a. Kunden er forpliktet til umiddelbart etter mottak av en leveranse å foreta kontroll av varen/ytelsen samt å undersøke denne for eventuelle mangler.
 • b. Dersom Kunden mener, at det er feil på det leverte produktet eller mangler i ordren fra Larko, må dette med en gang meddeles skriftlig til Larko og senest 7 dager fra fakturadatoen. I motsatt fall regnes leveransen som akseptert i henhold til følgeseddel/ordrespesifikasjon.
 • c. Kunden betaler kostnadene til returfrakten til larko og alle returvarer sendes til: 
             Larko Magnet International A/S – Meterbuen 6, Bygning 9, 2740 Skovlunde, Danmark
 
 • d. Ved transportskader må dette anmeldes med en gang til Larko på telefon +45 3965 4800.
 • e. Larkos ansvar for feil og mangler er alltid begrenset til etter Larkos valg enten å foreta avhjelp henholdsvis omlevering innen for rimelig tid.
 • f. Larkos ansvar som følge av feil er begrenset til det som angis i disse allmenne salgs- og leveringsbetingelser. Larko bærer slik intet direkte eller indirekte ansvar for eks. (men ikke begrenset til) inkompatibilitet, leveranseforsinkelser, skadelige egenskaper ved varene, produktansvar, tap av fortjeneste, driftstap, tap av opplysninger, ekstra arbeid eller annen økonomisk skade.
 • g. Dersom Kunden selv utfører eller arrangerer reparasjon uten Larkos skriftlige aksept, er Larko ikke forpliktiget til å dekke kostnadene til dette.
 • h. Der gis 6 måneders reklamasjonsrett fra leveringen. Etter reklamasjonsperiodens utløp kan kunden slik ikke påberope seg manglen. Ombytting eller reparasjon medfører ikke, at det løper en ny 6 måneders reklamasjonsperiode.
 • j. Larko er uten ansvar for feil og mangler som bl.a. skyldes endringer foretatt av kunden, som feil bruk eller montering av produktet eller manglende korrekt vedlikehold.

 

9. Angrerett

 • a. Larko gir ikke angrerett ved handel med næringsdrivende.

 

10. Returvarer

 • a. Larko aksepterer ikke returvarer uten at dette er godkjent på forhånd av ansvarshavende hos Larko.
 • b. Visse spesialprodukter kan ikke returneres etter at de er bestilt, fordi disse blir spesialprodusert iht. inngitt ordre. Det kan lages annen avtale ved henvendelse til Larko. 

 

11. Produktansvar

 • a. Larko er produktansvarlig i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning herom men påtar seg ikke ansvar i større utstrekning, enn hva som følger av loven.
 • b. Kunden er forpliktet til umiddelbart å meddele Larko om en eventuell produktansvarsskade eller i tilfelle av, at det er fare for, at en slik skade vil inntrede. Utbedring av dette kan kun skje etter Larkos skriftlige aksept.
 • c. Larko kan ikke garantere at alle produkter passer presist til kundens formål. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med feil bruk av produktene og for eventuelle skader på personer eller annet oppstått i forbindelse med montering eller bruk.
 • d. Larko er ikke erstatningsansvarlig i tilfelle av forsinkelse eller mangler ved varen/ytelsen. Larko fraskriver seg slik ethvert ansvar for følgetap og/eller indirekte tap herunder driftstap, fortjenestetap, tapt arbeidsfortjeneste, tap av data og/eller andre indirekte tap samt kostnader i forbindelse med reetablering/oppdatering mv. i anledning av mangler ved det solgte.

 

12. Ansvarsbegrensning

 • a. Larko påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning herom, men påtar seg ikke ansvar i større utstrekning, enn hva som følger av loven. 

 

13. Personopplysninger

 • a. Larkos behandling av personopplysninger skjer under iakttakelse av persondataloven. Når det bestilles varer på hjemmesiden, registreres de opplysninger Kunden avgir. Opplysninger om Kundens navn, adresse, e-post mv. betraktes som fortrolige og brukes kun til å oppfylle Kundens bestilling og informere Kunden, dersom uforutsette problemer skulle oppstå. Larko videregir i ingen tilfelle Kundens opplysninger til tredjepart, medmindre Kunden har akseptert dette.
 • b. Logg-inn opplysninger til kundekontoen på Larkos hjemmeside skal håndteres fortrolig av kunden. Gir kunden disse opplysninger videre til annen part bekreftes dermed, at denne/disse person(er) har rett til å bestille i kundens navn. I tilfelle av, at kunden er i tvil om, hvorvidt uvedkommende har adgang til kunde logg-inn opplysninger må dette øyeblikkelig meddeles Larko og passordet må endres.

 

14. Force Majeure

 • a. Om det oppstår en ekstraordinær situasjon, som er utenfor Larkos kontroll, og som etter kjøpeloven får anses som force majeure, blir Larkos forpliktelser suspendert i det tidsrommet, den ekstraordinære situasjon varer. I en slik ekstraordinær situasjon kan Kunden oppsi avtalen med Larko, dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lengre enn 60 dager, og i de tilfelle da kun med 14 dagers varsel.

 

15. Ugyldighet

 • a. Dersom en eller flere bestemmelser i disse vilkår skulle bli ansett for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsatt være gyldige mellom Kunden og Larko.


Veiledende retningslinjer ved håndtering og forsendelse av magnetiske produkter

Klikk nedenfor for å se veiledningen (PDF filer):

lazyload Safety precautions and hazard warnings
 

Andre spørsmål kan rettes til salgsavdelingen på telefonnr. +45 39654800.